Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Świetlica i zaj. pozalekcyjne

Treść

 


 

Regulamin świetlicy szkolnej

 

1.      Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach: poniedziałek - czwartek 7.00 – 16.00, w piątek  7.00- 15.30. W uzasadnionych przypadkach decyzją dyrektora szkoły praca świetlicy może ulec zmianie.

 

2.       Wobec dzieci nieodebranych ze świetlicy do godziny  jej otwarcia będzie stosowana odpowiednia procedura. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinien zgłosić ten fakt  wychowawcy świetlicy. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia przez dziecko świetlicy muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/ opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

 

3.      Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci z klas 0 – III, których rodzice pracują.

 

4.      W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VII.

 

5.      Do świetlicy szkolnej przyjmowanych jest maksymalnie 75 dzieci. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy będą miały dzieci, których obydwoje rodzice pracują, rodzic pracujący samotnie wychowujący dzieci.

 

6.      Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii, na zajęcia dodatkowe, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.

 

7.      Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.

 

8.      Karta dziecka nie zostanie przyjęta bez: aktualnych danych dziecka (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania dziecka), klasy do której uczęszcza dziecko, aktualnego i czynnego numeru telefonu kontaktowego rodziców lub osób upoważnionych (tel. komórkowy lub w przypadku jego braku tel. stacjonarny), jasno określonych godzin pobytu dziecka.

 

9.      Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

 

10.   Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.

 

11.   Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty.

 

12.   Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 

13.   Nauczyciele-  wychowawcy  świetlicy  współpracują  z  rodzicami,  wychowawcami  klas,  pedagogiem  szkolnym  celem rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

14.   Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze, których zachowanie nie ulegnie poprawie mimo oddziaływań wychowawczych będą skreśleni z listy uczniów objętych opieką świetlicową.
 

15.   W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 

16.   O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

 

17.   Nazwiska uczniów, których KARTY ZGŁOSZENIA wpłyną nieuzupełnione lub po wyznaczonym terminie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Na tę listę zapisani będą również uczniowie, którzy nie zostali przyjęci na świetlicę w normalnym trybie kwalifikacji. Uczeń z listy rezerwowej może zostać zapisany na świetlicę w miarę wolnych miejsc.

 

18.   Rodzice zobowiązują się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być podstawą do wypisania ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

 

19.   Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być również podstawą do przyjęcia ucznia na zajęcia świetlicowe. Rodzice składają KARTĘ ZGŁOSZENIA, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Lista Podstron

3818