Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Szkolny Samorząd Uczniowski

Treść

Samorząd – według Janusza Korczaka –

„to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

??? Wybory przed nami

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I

Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

II

Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

III

Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

IV

Organizowanie imprez kulturalnych:

apele i akademie okolicznościowe,

imprezy sportowe,

dyskoteki.

V

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

VI

Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

VII

Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

 

 

 

3824